HR_Naslovnica

PočetakIskustvo na međunarodno financiranim projektima

Iskustvo na međunarodno financiranim projektima

ROTERM i njegovi stručnjaci imaju bogato iskustvo u radu na međunarodno financiranim projektima, i kao voditelji projekata i kao partneri u sklopu međunarodnih konzorcija.

Radom na EC CARDS i IPA projektima, kao i na EBRD, IBRD i UNDP projektima, stekli smo nezamjenjivo iskustvo vezano uz EC PRAG te FIDIC YELLOW i RED BOOK ugovorne procedure.

Iz našeg iskustva na međunarodno financiranim projektima možemo istaknuti:

Naziv projekta: Poboljšanje vodovodne i kanalizacijske infrastrukture te izgradnja pročistača otpadnih voda u općini Drniš
Pružene usluge: Cjelokupna usluga stručnog nadzora
Država Sveukupna vrijednost projekta (EUR) Br. članova tima Klijent

Izvor financiranja

Razdoblje (početak/kraj)

Članovi konzorcija

Hrvatska 5.7 millijuna EUR 5 Hrvatske vode

Europska komisija, IPA

2010 - u tijeku

Posch & Partners GmbH, AU; Hydro Ingenieure GmbH, AU

Detaljan opis projekta
Izgradnja pročistača otpadnih voda

Izgradnja pročistača otpadnih voda kapaciteta 5,000 ES i 900 m³/dan, na temelju FIDIC uvjeta za postrojenje i projektiranje (Plant and Design-Build Conditions), Yellow Book i Zakona o prostornom uređenju i gradnji RH (NN 76/2007).

Radovi na izgradnji i revitalizaciji vodovodne i kanalizacijske mreže

Radovi na izgradnji vodovodne, kanalizacijske i oborinske mreže u Gradu Drnišu, na temelju FIDIC Red Book i Zakona o prostornom uređenju i gradnji RH (NN 76/2007).

Vodovod

Revitalizacija vodovodne mreže. Ukupna duljina 4.606 metara, uključujući 8 betonskih komora, 40 ventila, 6 elektroventila sa pripadajućom armaturom te 20 hidranata.

Kanalizacijska mreža

Revitalizacija kanalizacijske mreže i mrežnih odvojaka ukupne duljine 6.726 metara. Mapiranje, inspekcija i čišćenje postojeće kanalizacije duljine 1.367 metara, od čega otprilike 350 metara zahtjeva razne popravke. Spajanje kanalizacijskih priključaka na prethodno izgrađenu fekalnu kanalizaciju. Izgradnja glavnog kolektora duljine 844 metra za povezivanje sa pročistačem otpadnih voda.

 

Naziv projekta: Izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Bikarcu, Šibensko-kninska županija
Pružene usluge: Podizvođač usluga strojarskog, elektro i geotehničkog nadzora
Država Sveukupna vrijednost projekta (EUR) Br. članova tima Klijent

Izvor financiranja

Razdoblje (početak/kraj)

Nositelji ugovornog nadzora

Hrvatska 6.1 milijuna EUR 3 SAFU Hrvatska

Europska komisija, IPA

2010 - 2012

Fichtner GmbH & Co. KG., DE; MHM-inženjering d.o.o. Osijek, HR

Detaljan opis projekta
Izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Bikarcu. Građevinski radovi na sanaciji postojećeg odlagališta u Bikarcu i izgradnja novog odlagališta te zatvaranje i sanacija postojećeg odlagališta u Pirovcu. Građevinski radovi se provode prema uvjetima FIDIC Yellow Book ugovora i Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007).

 

Naziv projekta: Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva
Pružene usluge: Usluge strojarskog nadzora, tehničke konzultantske usluge u domeni strojarskih instalacija
Država Sveukupna vrijednost projekta (EUR) Br. članova tima Klijent

Izvor financiranja

Razdoblje (početak/kraj)

Članovi konzorcija

Hrvatska 220 milijuna EUR 2 EKO Kaštelanski zaljev

IBRD, EBRD

2004 - u tijeku

/

Detaljan opis projekta

Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva obuhvaća šire područje grada Splita i gradove Solin, Kaštela i Trogir. Provodi se kroz sljedeće podprojekte:

 • Kanalizacijski sustav Split-Solin (250.000 ES)
 • Kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir (160.000 ES)
 • Dogradnja i poboljšanje vodovodnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir (2,795 l/s)
 • Optimizacija sustava

ECO projekt obuhvaća rekonstrukciju kanalizacijske mreže te poboljšanje i dogradnju vodovodnog sustava. Pokriva izgradnju struktura za sakupljanje, pročišćavanje i odlaganje otpadnih voda u sklopu kanalizacijskog sustava (kanalizacijsku mrežu, cjevovode, crpne stanice, pogon za pročišćavanje otpadnih voda, podmorski prijelaz, hidrotehnički tunel, podmorski ispust), kao i izgradnju objekata za poboljšanje i dogradnju vodovodnog sustava (crpne stanice, spremnike za vodu, tlačni i gravitacijski vodovod). 
Sustavi su projektirani za ukupni kapacitet od 410,000 ES.

Kanalizacijski sustav Split-Solin i vodovodni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir su u potpunosti završeni. Izgradnja kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir je u tijeku.

 

Naziv projekta: UNDP Energetski pregledi i energetske studije
Pružene usluge: Cjelokupni razvoj energetskih pregleda i energetskih studija
Država Sveukupna vrijednost projekta (EUR) Br. članova tima Klijent

Izvor financiranja

Razdoblje (početak/kraj)

Članovi konzorcija

Hrvatska 290.000 EUR 3 UNDP Hrvatska

UN, GEF, FZOEU Hrvatska

2006 - u tijeku

/

Detaljan opis projekta
 • Energetski pregled objekata Kaznionice Valtura i PU Šibensko-kninske u Šibeniku
 • Detaljna investicijska studija varijanti razvoja termoenergetskog postrojenja, KBC Split – bolnica Firule (u suradnji sa Ekonerg d.o.o.)
 • Energetski pregled termoenergetskog sustava, KBC Split – bolnica Firule
 • Energetski pregled 80 domova zdravlja u Splitsko-dalmatinskoj županiji
 • Energetski pregled poslovnog nebodera “Jadran”, Split (u suradnji sa Forming d.o.o.)
 • Energetski pregled 13 javnih ustanova u Splitsko-dalmatinskoj županiji
 • Energetski pregled 70 osnovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji
 • Energetski pregled 37 vrtića u Splitsko-dalmatinskoj županiji

 

Naziv projekta: Poboljšanje vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji
Pružene usluge: Cjelokupna usluga stručnog nadzora
Država Sveukupna vrijednost projekta (EUR) Br. članova tima Klijent

Izvor financiranja

Razdoblje (početak/kraj)

Članovi konzorcija

Hrvatska 3.2 milijuna EUR 3 Europska komisija

Europska komisija, CARDS

2006

Alanet Global; Posch & Partners GmbH, AU

Detaljan opis projekta

5 infrastrukturnih podprojekata je povezano u jedan ugovor. Projekt je proveden po FIDIC uvjetima i po uvjetima Zakona o prostornom uređenju i gradnji RH. Podprojekti su kako slijedi:

Vodovod Kistanje: Zamjena oštećenog magistralnog cjevovoda od Kistanja do CS Macure radi olakšanja vodoopskrbe četiriju sela uključujući: izgradnju novog oko 1.800 metara dugog magistralnog cjevovoda od 300 mm dia. između Kistanja i Kistanje Sela te novog oko 3.400 metara dugog cjevovoda od 250 mm dia. između Kistanje Sela i Macura.

Kanal Marići (Knin): Rekonstrukcija drenažnog kanala Marići duljine oko 1.645 metara.

Vodovod Škabrnja-Zemunik: Oko 1.300 metara duktilnog magistralnog cjevovoda od 400 mm dia. te 11.700 metara duktilnog distribucijskog sustava od 80 – 400 mm dia..

Poslovna zona Podi (Šibenik): Izgradnja cesta i cjelokupne komunalne infrastrukture za prvih 20 ha Poslovne zone Podi, uključujući oko 1,4 km cesta, distribucijski sustav vode duljine oko 2,5 km (100 – 250 mm dia.), industrijsku kanalizaciju duljine oko 2,2 km (160 – 400 mm dia.) te pročistač otpadnih voda; sustav za odvod oborinskih voda duljine oko 3,0 km (160 – 400mm dia.) sa separatorom ulja; mrežu električnih kabela duljine oko 2,7 km i 4 br. 10(20)/04kV podstanice; uličnu rasvjetu s ugrađenih 76 rasvjetnih stupova te telekomunikacijsku mrežu.

Uredski kompleks Mandalina (Šibenik): Obnova nekadašnjeg kompleksa “Remont” (prethodno korištenog od strane tvrtki za održavanje brodova) kako bi se osigurali uredski sadržaji.

 

Naziv projekta: Poboljšanje vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji
Pružene usluge: Podizvođač usluga strojarskog, elektro i geotehničkog nadzora
Država Sveukupna vrijednost projekta (EUR) Br. članova tima Klijent

Izvor financiranja

Razdoblje (početak/kraj)

Članovi konzorcija

Hrvatska 2.9 milijuna EUR 3 Europska komisija

Europska komisija, CARDS

2005 - 2006

Alanet Global; Posch & Partners GmbH, AU

Detaljan opis projekta

5 infrastrukturnih podprojekata je povezano u jedan ugovor. Projekt je proveden po FIDIC uvjetima i po uvjetima Zakona o prostornom uređenju i gradnji RH. Podprojekti su kako slijedi:

Vodovod Lisičić: Oko 1,3 km HDPE magistralnog cjevovoda od 355 mm dia. te 2,1 km od 315 mm dia. u postojećem, djelomično iskopanom rovu i dovršenje crpne stanice, uključujući cjelokupnu strojarsku i elektro opremu.

Vodovod Podgradina: Oko 3,3 km dug HDPE magistralni cjevovod od 150 mm dia., pojačani betonski spremnik od 250 m³ i oko 230 metara duga pristupna cesta.

Kanalizacija Skradin: Izgradnja crpne stanice za otpadne vode (izlaznog kapaciteta 15 – 17 l/s), oko 0,46 km dugog HDPE magistralnog cjevovoda od 180 mm dia., pročistača otpadnih voda te oko 1,0 km duge HDPE cijevi za otpadne vode od 200 mm. dia. za ES 2,600.

Vodovod Piramatovci: Sustav za distribuciju vode sa oko 4,4 km cjevovoda (1” – 250 mm dia.).

Vodovod Promina: Oko 10 km dug HDPE magistralni cjevovod od 125 mm dia. koji će opskrbljivati sela Matase, Zelići i Marasovine.